+32(0)497/97.44.37 info@detheeliefhebber.be

Artikel 1 : Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden gesloten via de webshop van De Koffie & Theeliefhebber op www.dekoffieliefhebber.be en www.detheeliefhebber.be. Door het gebruik van onze website, het accepteren van een promotie of het plaatsen van een bestelling, aanvaardt u de toepassing van deze algemene voorwaarden.
De verkoper is De Koffie & Theeliefhebber, een onderdeel van TRIPL’A, met zetel te Clarahof 32, 3020 Veltem-Beisem en KBO nr 0806.738.607, RPR Leuven.
Deze voorwaarden zijn ook van toepassing indien u handelt met derden ingeschakeld door De Koffie & Theeliefhebber.
De Koffie & Theeliefhebber garandeert dat de geleverde producten beantwoorden aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

Artikel 2 : Aanbiedingen en overeenkomsten

Alle aanbiedingen van De Koffie & Theeliefhebber zijn vrijblijvend en gebeuren onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten.
Een overeenkomst komt pas tot stand na acceptatie van uw bestelling door De Koffie & Theeliefhebber. De Koffie & Theeliefhebber is gemachtigd om bestelling te weigeren of bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders werd bepaald. Indien een bestelling door De Koffie & Theeliefhebber niet wordt geaccepteerd, dan wordt dit door De Koffie & Theeliefhebber binnen 48 uur meegedeeld na ontvangst van de bestelling.
Informatie, afbeeldingen, mededelingen via email, telefonisch, mondeling of de website verstrekt met betrekking tot promoties en kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk gedaan. Afwijkingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 3 : Prijzen

Alle vermelde prijzen zijn in Euro (EUR), inclusief BTW  (6%, 21% afhankelijk van type product) en eventuele andere taksen, maar exclusief verzendkosten.
Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Artikel 4: Betaling

Betaling kan gebeuren in contante bij afhaling of via overschrijving.
Alle bestelde goederen dienen vooraf betaald te worden, behalve indien gekozen wordt voor betaling bij afhaling.

Artikel 5 : Levering

Bestellingen worden binnen een termijn van 3 dagen afgehandeld voor levering. Deze levertermijn is echter een indicatie en overschrijding ervan geeft geen recht op schadevergoeding of andere rechten.
In het geval we niet in staat zijn binnen de 30 dagen de bestelde goederen te leveren, nemen we contact met u op om de verdere afhandeling te bespreken. U heeft dan het recht om de verkoop kosteloos te ontbinden, alle betaalde sommen worden binnen een termijn van 14 dagen terug aan u overgemaakt.
De goederen worden geleverd op het adres dat door de koper als leveringsadres wordt opgegeven bij de bestelling. Indien geen leveringsadres werd opgegeven dan gebeurd de levering op het thuisadres.

Artikel 6 : Eigendomsrecht

De goederen blijven eigendom van De Koffie & Theeliefhebber zolang u niet aan alle voorwaarden op grond van de overeenkomst heeft voldoen. Het risico ter zake van de producten gaat over op u op het moment van  de aflevering.

Artikel 7 : Klachten

Elke klacht in verband met een gebrek aan de producten dient gemeld te worden aan De Koffie & Theeliefhebber op het email adres : info@dekoffieliefhebber.be  of info@detheeliefhebber.be.
De koper dient zijn klacht in te dienen binnen een termijn van 14 dagen na de ontdekking van het gebrek. Gebreken met koffie en thee dienen onmiddellijk te gebeuren binnen 14 dagen na ontvangst van de producten.
U heeft bijgevolg de verplichting om direct bij aflevering na te gaan of de producten in overeenstemming zijn. Indien dit niet het geval is, dan dient u De Koffie & Theeliefhebber hiervan binnen de bovenvermelde termijnen op de hoogte te brengen.
De Koffie & Theeliefhebber stelt hoge eisen aan haar koffies en thee producten. Elke klacht in verband met deze goederen nemen wij ter harte en wij komen ter plaatste om de gebreke samen vast te stellen.

Artikel 8 : Waarborg

De Koffie & Theeliefhebber geeft slechts een waarborg voor de geleverde goederen die overeenstemt met de geboden waarborg door de fabrikant van deze goederen. De Koffie & Theeliefhebber is slechts een doorverkoper voor accessoires en apparaten en vervult naar de koper toe slechts een doorgeeffunctie tijdens de garantieperiode naar de fabrikant.
Slechts in het geval van opzet of grove schuld door De Koffie & Theeliefhebber is er sprake van betaling tot schadevergoeding. De schade kan nooit hoger oplopen dan het bedrag vermeld op de factuur waardoor de schade werd veroorzaakt. De Koffie & Theeliefhebber is nooit aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

Artikel 9 : Herroepingsrecht

De koper heeft volgens artikel 7:5 BW het recht om binnen 7 kalenderdagen na aflevering, zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn verzakingsrecht uitoefenen. Indien de koper na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan De Koffie & Theeliefhebber heeft teruggezonden, is de koop een feit. Alvorens over te gaan tot terugzending, dient de koper De Koffie & Theeliefhebber hier schriftelijk van op de hoogte te brengen. Voorts dient de koper in staat te zijn om te bewijzen dat de goederen tijdig werden teruggestuurd, door middel van bewijs afgeleverd door de post.
De kosten verbonden aan terugzending zijn ten titel van de koper. De Koffie & Theeliefhebber zal binnen een termijn van 14 kalenderdagen de betaalde sommen terugbetalen.
Verdere inlichtingen kan u vinden op de pagina Retour.

Artikel 10 : Toepasselijk Recht

Het Belgisch recht is van toepassing. De bevoegde rechtbank is deze van Leuven.